#seed

چگونه نشاء را در زمین بکاریم؟ نکات مهم در خصوص انتقال نشاء به زمین

500 356 جهاندار

فهرست: مقدمه جدول راهنما انتخاب روش کاشت برخی از گیاهان در مزرعه(کشت گسترده) نشاء سینی سازگاری نشاء داخل سینی ارزیابی شرایط نشاء داخل سینی جدول تخمین رطوبت خاک از طریق احساس نشاء ریشه لخت سازگاری…

ادامه مطلب

زیره سبز

2050 1538 سعیده سعادتی فر

فهرست مقدمه گیاهشناسی تاریخچه و پراکنش جغرافیایی شرایط مناسب رشد تکثیر و کشت برداشت خشک کردن  و نگهداری ترکیبات و مواد مؤثره خواص درمانی سایر استفاده‌های زیره سبز نحوه مصرف عوارض منابع مقدمه زیره سبز…

ادامه مطلب