رازیانه

گیاه دارویی جذاب رازیانه

گیاه معجزه آسای رازیانه

640 480 جهاندار

فهرست: مقدمه گیاهشناسی تاریخچه و پراکنش جغرافیایی شرایط مناسب رشد  زراعت ترکیبات و مواد موثره خواص درمانی نحوه مصرف مصرف برگ رازیانه مصرف دانه مصرف ریشه مصرف ساقه منابع مقدمه: رازیانه گیاهی معطر و شفا‌بخش…

ادامه مطلب