مریم گلی

Salvia officinalis

مریم‌گلی گیاهی همه فن حریف!

1000 750 جهاندار

مریم‌گلی(Salvia officinalis ) گیاهی چند‌ساله از خانواده Lamiaceae بفرم علفی و دارای ریشه‌ی راست،  ساقه‌ی چوبی و برگ کرکدار است که به sage معروف می‌باشد. بهترین شرایط رشد مریم‌گلی در خاک‌های رسی غنی و زهکش‌دار…

ادامه مطلب