بذر


بذر بادرنجبویه

(Melissa officinalis)


بذر گل گاو زبان

(Echium amoenum)


بذر مریم‌گلی

(salvia officinalis)