سایر محصولات

تنوع محصولات همیشه یکی از مهمترین فاکتور ها در جهت حفظ بازار، اصلاح خاک و … می باشد. در همین راستا بخش تحقیق و توسعه این شرکت در سال های اخیر اقدام به کشت محصولاتی از قبیل عدس، نخود، کلزا و … نموده است. این در حالی است ممکن از است برخی از محصولات ارزش اقتصادی نداشته و هدف از کشت اصلاح خاک و ایجاد تناوب میباشد.

در سال ۱۳۹۳ کلزا به عنوان کشت جایگزین معرفی شد و شرکت گلدشت اقدام به کشت به مساحت ۳ هکتار نمود. در همان سال با برداشت حدود ۱۰تن کلزا خالص جزء سه مزرعه برتر در استان شناخته شد. کلزا محصولی استراتژیک و در راستای خودکفایی روغن دارای ارزش بسیاری است.